Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

woensdag 26 maart 2014

“WERELD CONTACT” MET E.T. zaterdag 29 maart met Kosta Makreas


 zaterdag 29 maart, de hele dag

wordt  georganiseerd door Kosta Makreas,
dat is voor mensen die zich persoonlijk opgeven bij Kosta of bij mij, Winny.


Instructies voor het “WERELD CONTACT” MET E.T. (voor de lijst met mensen van Kosta)

Of voor mensen die nog mee willen doen. Geef je dan even op aan dit emailadres. Met je naam en je plaatsnaam.

Dit is wat anders dan de een-urige meditaties met Alfred Steinbecker via je computer.

Kosta is hier al drie en een half jaar mee bezig. En je kunt op deze zaterdagen gewoon je werk doen, of mediteren of boodschappen doen. Blijf dan alleen maar alert.


1. Maak dit ET contact altijd wanneer je maar wilt als het prettig en veilig voor je is.

2. Zoek zelf de plek en de mensen uit waarvan jij denkt dat die bij je passen, die respectvol en enthousiast zijn over dit gecoördineerde pogen. Je kunt het ook alleen doen. Als je enigszins bang ervoor bent of intens sceptisch bent, vijandig, nauw van geest… dan zul je waarschijnlijk falen hier mee contact te maken. Breng je goede wil, vreugde en openheid mee voor de ervaring. ET’s zullen je edele positieve vibraties oppikken. (winny: en ze zullen ECHT niet in je kamer verschijnen, misschien alleen in je geest)

3. Verbind je van hart tot hart met leden van je groep. Circuleer de liefdesenergie.

4. Stel je een bol van liefde voor in het centrum van je cirkel waarin en waarmee al jullie harten verbonden zijn. Projecteer deze kolom/bol van energie hoog de lucht in zodat er een schitterend levend baken staat voor onze Sterrenvrienden.

5. Als je in meditatie gaat, verbind je dan in je geest van hart tot hart met alle Wereld ET Contact groepen die zich met elkaar verbinden over de hele planeet. En sluit dan met liefde ook onze Sterren vrienden erbij in omdat je hen uitnodigt en naar je plek gidst. Je kunt hen naar je plek gidsen door je bewustzijn naar hen toe te projecteren en te visualiseren door hoe ze vanaf de zon in ons zonnestelsel naar onze Aarde kunnen reizen. Als je dat in je voorstelling doet, zoom dan dichter en dichterbij naar jouw specifieke plek op de oppervlakte. Laat hen beelden zien van waar ze jullie kunnen vinden!

6.
VRAAG mentaal en met je hart aan onze ET vrienden wat jij en wij kunnen doen om met hen samen te werken om een healing te doen voor planeet Aarde. Nodig hen uit om meer dan een stuk te doen bij onze Menselijke zaken, erken desondanks dat het de Menselijke verantwoordelijkheid is om onze problemen op te lossen.

7. Denk eraan dat ET Contact op veel manieren kan komen en in veel vormen. Het kan een ‘sighting’ (een zien ‘van’) zijn van een Sterren Toestel, een lucide droom, een telepathische boodschap, een aanraking op je schouder of knie, een raar elektrische fenomeen met communicatie toestellen of van lichten, en zoveel meer. ET’s zijn heel creatief en zullen alleen maar communiceren als het veilig voor hen en voor jou is.

En hier staat dat in het Engels:

"GLOBAL ET CONTACT" EVENT INSTRUCTIONS

1. Do this ET Contact any time, anywhere that is convenient, comfortable and safe for you.

2. Choose the place and the people you believe are compatible, respectful, and enthusiastic about this coordinated effort. You may also do this alone. If you have an attitude of fear, deep skepticism, hostility, close-mindedness…chances are good you will fail at making contact. Bring your goodwill, love, joy and openness to the experience. The ETs will “pick up” on your noble positive vibrations.

3. Link heart-to-heart with members in your group. Circulate the love energy.

4. Imagine a sphere of love at the center of your circle with each of your hearts connected to it. Project this column of love energy high up into the sky as a brilliant vibrant beacon to our Star Friends.

5. When you go into meditation, in your imagination link up heart-to-heart with all of the other Global ET Contact groups who are joining in all over the planet. Then with love also include our Star Friends as you invite them and guide them to your location. You can guide them to your location by projecting your consciousness out to them and visualizing how to travel from the location of our sun in our solar system to our Earth. As you approach it in your imagination, zoom in closer and closer to your specific location on the surface. Show them the images of where to find you!

6. Mentally and with your heart, ASK our ET friends what you and we can do in cooperation with them to bring about a healing for our planet Earth. Invite them to take more of a part in our Human affairs, recognizing that it is nonetheless Humanity’s responsibility to solve its problems.

7. Remember that ET Contact can come in many forms. It may be a sighting of a Star Craft, a lucid dream, a telepathic message, a touch on the shoulder or knee, weird electrical phenomenon with communication devices or lights, and so much more. The ETs are very creative and will only communicate when it is safe for them and you.

ET contacten op 

March 29

April 26

May 31

June 28

July 26

August 23

September 27

October 25

November 22

December 20

van 00:01 uur op zaterdagmorgen tot 23:59 zat. avond.

En dit zijn allemaal zaterdagen vlak bij de Nieuwe Maan.